Uitvoering geven aan het meerjarenplan bodemsaneringen op het terrein van AEB. Na de saneringen worden de terreinen heringericht zodat ze goed aansluiten op het actuele en toekomstige gebruik. Met compagnon mede -verantwoordelijk voor het uitvoeren van bodemonderzoeken en saneringsplannen, afstemming met Omgevingsdienst, het opstellen van UAV-gc contracten voor de bodemsaneringen, het (laten) uitvoeren van saneringen opstellen beheer- en onderhoudsplannen terreinen, uitvoeren scenariostudie toekomstig terreingebruik.
Technisch manager bij AEB Amsterdam