Civiele scope aanleg Windplan Groen (2022- heden)

Begeleiden van de twee ontwerpteams die de civiele scope ontwerpen voor alle fases van de bouw van de windparken in Windplan Groen. Zorgdragen voor een integrale aanpak met het realisatieteam van Van Gelder en afstemming met opdrachtgevers Ventolines en Pure Energie.
Ontwerpmanager namens Van Gelder Integrale Projecten.

Herinrichting N241 A.C. de Graafweg provincie Noord Holland (2020- 2021)

In bouwteam, dat bestaat uit Provincie Noord-Holland, PWN Waterleidingsbedrijf en Boskalis, voorbereiden van de herinrichting N241 A.C. de Graafweg en de verlegging van de drinkwater(transport)leidingen. Verantwoordelijk voor het integrale ontwerp van weg, kunstwerken, landschappelijke inpassing, waterhuishouding, verlichting, VRI en verlegging van de drinkwatertransportleiding. Verantwoordelijk voor de Bouwteamsamenwerking in het ontwerp. Zorgdragen voor afstemming met uitvoering m.b.t. uitvoerbaarheid van het ontwerp en fasering. Lid van het managementteam.
Technisch manager namens Boskalis Nederland Infra BV.

Tender herinrichting N241 A.C. de Graafweg provincie Noord-Holland (2020)

Provincie Noord-Holland heeft voor de herinrichting van de A.C. de Graafweg (N241) en de verlegging van de drinkwater(transport)leidingen een bouwteam-samenwerking uitgevraagd. In de tender ligt daarom de focus op samenwerking, inrichting ontwerpproces en financiële beheersing.

In de tender verantwoordelijk voor de inbreng vanuit technisch proces aan Plan van Aanpak samenwerking, plantrekker van het plan van aanpak Ontwerpproces in de Bouwteamfase.

Bovendien toegevoegde waarde aan het team dat deelnam aan het teamassessment door haar persoonlijke eigenschappen zoals het kunnen opbouwen en onderhouden van relaties, rustig en consciëntieus zijn , aandacht hebben voor detail, en een analytische en objectieve blik.

Technisch manager namens Boskalis Nederland Infra BV

Tender project bruggen Oranje Loper, gemeente Amsterdam (2019)

Tender voor het project Vernieuwen van 9 bruggen Amsterdam Centrum West dat in Bouwteam wordt gerealiseerd. Binnen het tenderteam verantwoordelijk voor de inbreng vanuit het technische proces aan Plan van Aanpak samenwerking, risicobeheersing en kansen. Daarbij ook deelnemer aan teamassessment.
Technisch manager namens Boskalis Nederland Infra BV.

Variabel onderhoud rijkswegen Zuid Nederland Midden. 2016-2018

Realiseren van het variabel onderhoud aan (weg)verhardingen, kunstwerken en geleiderail in het Rijkswaterstaat beheergebied Zuid Nederland Midden, inclusief het ontwerpen van de onderhoudsmaatregelen.
Technisch manager namens Heijmans Wegen BV.

Saneringen, terreinonderhoud en –gebruik bij Afval Energiebedrijf (AEB) Amsterdam (2015 – 2020)

Uitvoering geven aan het meerjarenplan bodemsaneringen op het terrein van AEB. Na de saneringen worden de terreinen heringericht zodat ze goed aansluiten op het actuele en toekomstige gebruik. Met compagnon mede -verantwoordelijk voor het uitvoeren van bodemonderzoeken en saneringsplannen, afstemming met Omgevingsdienst, het opstellen van UAV-gc contracten voor de bodemsaneringen, het (laten) uitvoeren van saneringen opstellen beheer- en onderhoudsplannen terreinen, uitvoeren scenariostudie toekomstig terreingebruik.
Technisch manager bij AEB Amsterdam

Realisatie van het variabel onderhoud voor Rijkswaterstaat van de percelen Noord Holland Zuid en Noord Brabant Oost. (2012 – 2015)

Het Variabel Onderhoudscontract (VOC) is een contract waarin de maatregelen voor het variabel onderhoud aan (weg)verhardingen, kunstwerken en geleiderail door de aannemer moeten worden ontworpen en gerealiseerd. Dit vraagt van de aannemer aangepaste / nieuwe werkprocessen voor ontwerp, procesvoering en uitvoering. MNO Vervat heeft dit contract voor 2012-2013 in de RWS percelen Noord Holland Zuid en Noord Brabant Oost aangenomen. Bij goed presteren geldt een beloning van 2 keer een jaar contractverlenging. Dit is gerealiseerd.
Technisch manager namens MNO Vervat Wegen.

Tender DBFM contract N33 Assen – Zuidbroek (2012)

De verdubbeling van de N33 tussen Assen en Zuidbroek is door Rijkswaterstaat als DBFM contract op de markt gezet. De opdrachtnemer ontwerpt en realiseert de capaciteitsuitbreiding van de N33 tussen Assen en Zuidbroek en houdt de N33 in stand, zowel in de uitvoeringsfase als gedurende 20 jaar na beschikbaarheidsdatum.
Hoofd ontwerp en procesmanager namens Dura Vermeer Grote Projecten

Tender A10/ A1 (2011)

Verbreding van de A10/A1, het eerste contract van de uitbreiding van het wegennet tussen Schiphol – Amsterdam – Almere. Het betreft een Design & Construct-contract in opdracht van Rijkswaterstaat.
Assistent tendermanager en verantwoordelijk voor EMVI-plannen verkeer, risicomanagement en samenwerking & organisatie namens BAM Wegen projecten

Tender spoedwetpakket F (2010)

Tender voor de realisatie van spitsstroken op de A12 Gouda – Woerden – Oudenrijn en A2 Oudenrijn – Everdingen, spoedwetpakket F, door Rijkswaterstaat aanbesteed in de vorm van
Best Value Procurement. De combinatie eFfectief, Ballast Nedam, Strukton, Dura Vermeer en Imtech, heeft een aanbieding gemaakt voor dit pakket.
Procesmanager, verantwoordelijk voor onder meer systems engineering, risicomanagement, omgevingsmanagement, K&L vergunningen namens Ballast Nedam.

Tender Zuid Willemsvaart Maas – Den Dungen (2009)

Eerste fase van de tender van het Design & Construct-contract voor de verlegging van de Zuid Willemsvaart, traject Maas – Den Dungen. De combinatie Besix en Martens & Van Oord heeft een plan opgesteld met hun aanpak voor de door Rijkswaterstaat vastgestelde succesfactoren voor het project. Met deze aanpak heeft de combinatie zich gekwalificeerd voor de 2e fase van de tender.
Mede-auteur Plan van Aanpak voor de succesfactor ‘samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer’ namens Besix

Tender DBFM contract A12 Lunetten-Veenendaal. (2009)

Kwalificatiefase van de tender van het DBFM contract voor de verruiming van de A12 Lunetten – Veenendaal. In deze fase zijn plannen van aanpak opgesteld voor vier succesfactoren die Rijkswaterstaat had geformuleerd voor het project.
Editor van het plan van aanpak voor de succesfactoren ‘verkeershinder in de realisatiefase’ en ‘verkeershinder in de exploitatiefase’ namens de combinatie Macquarie Capital Group, Besix Group en Dura Vermeer Groep.

Tenders DBFM contract A15 Maasvlakte-Vaanplein (2009)

Kwalificatiefase van de tender van het DBFM contract voor de verbreding van de A15 Maasvlakte – Vaanplein. In deze fase zijn plannen van aanpak opgesteld voor vier succesfactoren die Rijkswaterstaat voor het project had geformuleerd.
Editor van het plan van aanpak voor de succesfactoren ‘verkeershinder in de realisatiefase’ en ‘verkeershinder in de exploitatiefase’ namens de combinatie Macquarie Capital Group, Besix Group en Dura Vermeer Groep.

Realisatie van de reconstructie A28 Hogeweg, Amersfoort (2008-2010)

Verbreding van de A28 over 1,3 kilometer, inclusief de verbreding van het kunstwerk in de A28 over de Hogeweg met bijbehorende werkzaamheden als aanpassing van de toe- en afrit, onderliggend wegennet, geluidschermen, DVM, verlichting en bewegwijzering. Uitvoering van dit Design & Construct-contract door Dura Vermeer.
Manager projectbeheersing en ontwerpmanager namens Dura Vermeer.

Tender realisatie spitsstroken A1 Gouwe- Zoetermeer (2008)

Realisatie van de spitsstroken op de A12 tussen Gouwe aquaduct en Zoetermeer middels een engineering & construct contract. De tender is gewonnen door Ballast Nedam Infra mede op basis van het verkeersmanagementplan, dat deel uitmaakte van de EMVI criteria.
Opsteller verkeersmanagementplan namens Ballast Nedam Infra

Tender A2 Hooggelegen (2007)

Verruiming van A2 Hooggelegen via een ‘alliantie-achtig’ contract. In het contract lag de verantwoordelijkheid voor ontwerp en uitvoering bij aannemer, met in de tenderfase de nadruk op de EMVI producten voor ‘samenwerking’ en ‘verkeershinder’. Tenderorganisatie van de combinatie Besix en Dura Vermeer
Projectcoördinator/ plaatvervangend tendermanager namens Dura Vermeer

Tender aanleg 2e Coentunnel (2006-2007)

Tender van het DBFM-contract voor de Capaciteitsuitbreiding Coentunneltracé, met de combinatie GATEwest , waar Ballast Nedam en Strukton deel van uitmaakten.
Assistent projectleider Grond en Wegen namens GATEwest BV i.o.

Tender verbreding A4 Burgerveen – Leiden (2005-2006)

Tender voor het Design & Construct-contract voor de verbreding van de A4 Burgerveen – Leiden, voor de combinatie Klavier van Strukton en Ballast Nedam.
Hoofd bedrijfsbureau voor Grond en Wegen namens Ballast Nedam

Verbreding Twentekanaal tussen Goor en Delden (2005- 2008)

Verbreding van het Twentekanaal tussen Goor en Delden, de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het aanleggen van het zandlichaam van de A35 nabij Almelo, op basis van een UAV gc 2000 contract. Uitgevoerd door de AannemersCombinatie Twentekanalen, ACT, een combinatie van Beens groep, Van Halteren Infra, Van Heteren, N. Kraaijeveld en Temmink Infra.
Contractmanager namens ACT

Realisatie Hogesnelheidslijn Noord Holland Noord (HSL1) (2001-2005)

Realisatie van de onderbouw van de hogensnelheidslijn tussen Hoofddorp en de Groene Harttunnel en bijkomende werken aan rijkswegen en onderliggend wegennet. Uitgevoerd met een Design & Construct contract door de Bouwcombinatie Hollandse Meren, een combinatie van Boskalis, Ballast Nedam, Dura Vermeer, Strukton en Volker Wessels.
Hoofd werkvoorbereiding en ontwerp voor grond & wegen namens Bouwcombinatie Hollandse Meren.

foto: © www.bramvandenham.nl